نسب طلحه

نسب طلحه‏
ابو المنذر هشام بن محمّد بن السائب کلبى از دانشمندان جمهور بیان داشته است که یکى از روسپیان و «پرچمداران» زنا، صعبه دختر حضرمى بود که در مکه، پرچم و نشان داشت.
ابو سفیان با او زنا کرد و او را به همسرى عبید اللَّه بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم در آورد. آن زن شش ماه بعد طلحه را به دنیا آورد. ابو سفیان و عبید اللَّه در پدر بودن آن کودک اختلاف کردند و صعبه را به داورى برگزیدند. صعبه فرزند را از آن عبید اللَّه دانست. از او پرسیدند: چرا جانب ابو سفیان را نگرفتى؟ پاسخ داد: دست عبید اللَّه بخشنده و دست ابو سفیان تنگ است. (مردى خسیس است.) نیز ابو المنذر گفته است: از جمله مخنّثان و کسانى که از آنها سوء استفاده جنسى مى‏شد، یکى پدر طلحه بود «3» و دیگرى عفان، پدر عثمان که دف مى‏نواخت و کسانى دعوى پدرى او را داشتند.
                        نهج الحق و کشف الصدق-ترجمه کهنسال، ص: 369
آیا خردمندى مى‏پذیرد که چنین افرادى با على علیه السّلام نبرد کنند (و حق به جانب على نباشد؟)