منع بیعت توسط جناب ابوبکر

جناب ابوبکر و منع مردم از بیعت!؟


جناب ابوبکر در زمانی که مردم خواستند با او بیعت کنند. به مردم چنین می گفت:

مرا رها کنید و بیعت خود را پس بگیرید چون من بهترین شما نیستم

شرح المقاصد فی علم الکلام - التفتازانی - ج 2 - ص 287

قال أبو بکر أقیلونی فلست بخیرکم

شرح السیر الکبیر - السرخسی - ج 1 - ص 36

تفسیر الآلوسی - الآلوسی - ج 27 - ص 180

شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج 1 - ص 169

شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج 1 - ص 169

حال یک سوال از دوستان اهل سنت؟

ظاهر کلام جناب ابوبکر بیانگر این مطلب هست. که لیاقت خلافت را ندارد چون بهتر از او هست در بین مردم.

حال چگونه می شود به ظاهر کلام توجه نمی کنید؟

مگر شما زمانی که به آیه (( ید الله فوق ایدیهم)) و سایر ایات اینگونه میرسید. نمی گویید: ظاهر آیه نشانگر این هست که خداوند جسم هست و در قیامت دیده خواهد شد؟

چرا اونجا ظاهر کلام بیانگر مطلب هست. ولی در کلام ابوبکر ظاهر کلام مهم نیست؟

خوشحال خواهم شد جوابی دریافت کنم.