کلام پیامبر و عمل عمربن خطاب

کلام پیامبر اکرم و عمل جناب عمر بن خطابپیامبر اکرم فرمودند: هر کسی کاری کند که برابر دستور ما نباشد آنکار مردود است.

صحیح البخاری - البخاری - ج 8 - ص 156

النبی صلى الله علیه وسلم من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد

صحیح مسلم - مسلم النیسابوری - ج 5 - ص 132

نیل الأوطار - الشوکانی - ج 2 - ص 69

نیل الأوطار - الشوکانی - ج 5 - ص 380

مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 6 - ص 146

شرح مسلم - النووی - ج 12 - ص 16

فتح الباری - ابن حجر - ج 5 - ص 222

عمدة القاری - العینی - ج 13 - ص 275

عمدة القاری - العینی - ج 25 - ص 65

خلق أفعال العباد - البخاری - ص 43

کتاب السنة - عمرو بن أبی عاصم - ص 28

الاستذکار - ابن عبد البر - ج 1 - ص 496

الاستذکار - ابن عبد البر - ج 6 - ص 327

تغلیق التعلیق - ابن حجر - ج 3 - ص 397

الجامع الصغیر - جلال الدین السیوطی - ج 2 - ص 625

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر - المناوی - ج 2 - پاورقى ص 244

إرواء الغلیل - محمد ناصر الألبانی - ج 1 - ص 128

تمام المنة - محمد ناصر الألبانی - ص 127

أحکام القرآن - ابن العربی - ج 4 - ص 216

تفسیر القرطبی - القرطبی - ج 3 - ص 356

تفسیر ابن کثیر - ابن کثیر - ج 1 - ص 159

تفسیر الآلوسی - الآلوسی - ج 28 - ص 130

أضواء البیان - الشنقیطی - ج 1 - ص 111

الاحکام - ابن حزم - ج 2 - ص 183

الاحکام - ابن حزم - ج 5 - ص 607

الاحکام - الآمدی - ج 2 - ص 190

تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر - ج 27 - ص 300

تهذیب الکمال - المزی - ج 18 - ص 369

النهایة فی غریب الحدیث - ابن الأثیر - ج 2 - ص 213

لسان العرب - ابن منظور - ج 3 - ص 173

تاج العروس - الزبیدی - ج 4 - ص 450

حال یک سوال؟

جناب عمر بن خطاب در بحث بدعت تراویح چنین گفته است.

(( نعم البدعه هذه))

صحیح بخاری تک جلدی  کتاب صلاه التراویح باب1ح ش 2010ص351- داراحیاء التراث العربی

در حالی که پیامبر از آن منع کردند.

حالا آیا این بدعت جناب عمر بن خطاب مردود می باشد یا خیر؟؟