باسخ یزید به فرزند عمربن خطاب

پاسخ یزید به فرزند عمر
بلاذرى گفته است: «هنگامى که حسین علیه السّلام به شهادت رسید، عبد اللَّه فرزند عمر به یزید بن معاویه نوشت: اما بعد همانا بلا و فاجعه سترگ گشت و مصیبت بزرگ شد. در اسلام رخدادى شگرف پدید آمد و هیچ روزى چون روز کشته شدن حسین نیست.
یزید پاسخ داد: اما بعد، اى احمق! ما سراهاى نو بنیان و فرشهاى فاخر و جایگاههاى بر شکوه را تصاحب کردیم. و بر سر آنها جنگیدیم. اگر آنها راستى از ما بود از حق خویش پاسدارى کردیم و اگر به دیگرى تعلق داشت پدر تو نخستین کسى بود که حق را از صاحبانش غصب کرد.» «1»