آداب رسول الله(ص)در نظافت و آرایش

88) حضرت رضا علیه السّلام فرمود: یکى از اخلاق پیامبران نظافت کردن است.
89) امام صادق علیه السّلام فرمود: چهار چیز از سنن پیامبران است: عطر زدن، مسواک کردن، آمیزش با همسران و با حنا رنگ کردن.
90) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فراوان عطر مصرف مى‏نمود تا آنجا که عطر، رنگ محاسن و موى سر آن حضرت را به زردى تغییر مى‏داد.
91) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله شانه مى‏زد و سر خود را با شانه مرتب مى‏کرد، ... و بسا در روز دو بار محاسن خود را شانه مى‏زد، و پس از شانه زدن شانه را زیر تشک خود مى‏نهاد.
92) عمرو بن ثابت گوید: به امام صادق علیه السّلام گفتم: مردم چنین روایت کنند که فرق باز کردن در موى سر از سنّت است. امام با تعجب فرمود: از سنّت است؟! گفتم:
گمان مردم آن است که پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله فرق باز مى‏کرد. حضرت فرمود: هرگز رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرق باز نکرد و پیامبران هم موى سرشان را چندان بلند نمى‏کردند [که محتاج فرق باز کردن باشند].
93) ایوب بن هارون گوید: به امام صادق علیه السّلام گفتم: آیا رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله از
                        آداب، سنن و روش رفتارى پیامبر گرامى اسلام، ص: 61
میان موى سر خود فرق باز مى‏کرد؟ فرمود: نه، زیرا رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله هر گاه موى سرش بلند مى‏شد تا نرمه گوش مى‏رسید [و چندان بلند نبود که بخواهد فرق باز کند].
94) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله هنگام تراشیدن موى سر از جلو سر شروع مى‏کرد، زیرا این از سنن پیامبران علیهم السّلام است.
95) ابو بصیر گوید: به امام صادق علیه السّلام گفتم: فرق باز کردن در موى سر از سنّت است؟ فرمود: نه، گفتم: آیا رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله هرگز فرق سر را باز کرد؟ فرمود:
آرى، گفتم: چگونه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرق باز مى‏کرد در حالى که از سنّت نیست؟! فرمود: هر که در شرایطى که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله قرار گرفت قرار گیرد و مانند آن حضرت فرق باز کند به سنّت او عمل کرده است و الّا نه. گفتم: چگونه؟ فرمود: هنگامى که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله [در سال ششم هجرت‏] براى عمره احرام بست و قربانى همراه برد ولى توسط کفار مکه از رفتن به مکه باز داشته شد، خداوند رؤیایى را به او نمود که در قرآن کریم از آن یاد کرده و فرموده: «همانا خداوند رؤیاى رسول خود را به حق راست آورد که به خواست خدا با امنیت کامل به مسجد الحرام در خواهید آمد در حالى که سر تراشنده و ناخن‏گیرنده باشید و هیچ بیمى نداشته باشید.» «1» از این رو رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله دانست که خداوند به آنچه به او نموده وفا خواهد کرد [و در آینده نزدیک به سلامت وارد مکّه معظمه خواهد شد]. به همین دلیل از زمانى که احرام بسته بود موى سرش را نزد و آن را بلند نمود تا در مکّه هنگام عمره بتراشد چنان که خداوند وعده فرموده بود، [لذا به ناچار به خاطر بلندى مو فرق سر را باز مى‏کرد.] اما پس از انجام عمره که آن را تراشید دیگر موى سرش را بلند نکرد و نه پیش از آن زمان موى سر خود را بلند مى‏گذاشت [تا محتاج به باز کردن فرق باشد].
96) حفص اعور گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: آیا خضاب کردن محاسن و سر از سنّت است؟ فرمود: بلى ...
                        آداب، سنن و روش رفتارى پیامبر گرامى اسلام، ص: 62
97) عایشه گوید: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله دستور مى‏داد هفت چیز از اجزاء بدن انسان را دفن کنند: مو، ناخن، خون، چیزى که ایام حیض از زن خارج مى‏شود، بچه‏دان، دندان و خون بسته‏شده هنگام سقط جنین.
98) عبد اللَّه بن ابى یعفور گوید: ما در مدینه بودیم که زراره با من در باره کندن یا تراشیدن موى زیر بغل به بحث پرداخت. من گفتم: تراشیدن آن بهتر است و زراره گفت: کندن آن بهتر است. با هم به در خانه امام صادق علیه السّلام رفته، اجازه ورود خواستیم و حضرت به ما اجازه داد. پس از ورود دیدیم که حضرت در حمام است و زیر بغلهایش نوره کشیده است. به زراره گفتم: همین [عمل امام‏] تو را کافى است؟
گفت: نه، شاید این عمل مخصوص آن حضرت باشد و براى من جایز نباشد. حضرت فرمود: چه بحثى دارید؟ گفتم: زراره با من در باره کندن یا تراشیدن موى زیر بغل به بحث پرداخته است، من گویم: تراشیدن آن بهتر است و او گوید: کندن آن بهتر است.
حضرت فرمود: سخن تو مطابق سنّت است و زراره از راه سنّت به خطا رفته؛ تراشیدن آن از کندن بهتر است، و ازاله آن با نوره از تراشیدن بهتر ...
99) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: حبیبم جبرئیل به من گفت: یک روز در میان خود را معطّر ساز، و در روزهاى جمعه هرگز آن را ترک مکن.
100) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به على علیه السّلام فرمود: اى على، بر تو باد که هر جمعه خود را خوشبو کنى، زیرا که این از سنّت من است و تا زمانى که بوى آن از تو شنیده شود برایت حسنه مى‏نویسند.
101) انس گوید: هر گاه به رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله گیاه خوشبویى تقدیم مى‏شد آن را مى‏بویید و به صاحبش باز مى‏گرداند، مگر مرزنجوش «1» را که پس از بوییدن باز نمى‏گرداند.
                        آداب، سنن و روش رفتارى پیامبر گرامى اسلام، ص: 63
102) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در روز جمعه پیش از خارج شدن براى نماز، ناخنهاى خود را مى‏گرفت و شاربش را کوتاه مى‏کرد.
103) مردى نصرانى گوید: از اصحاب رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله پرسیدم: کدام هدیّه نزد آن حضرت از همه محبوبتر است؟ گفتند: عطر نزد آن حضرت از همه چیز محبوبتر است و رغبت زیادى به آن دارد.
104) امام کاظم علیه السّلام فرمود: پنج چیز در سر و پنج چیز در بدن از سنّت است.
اما آنچه در سر است مسواک کردن، گرفتن شارب، فرق باز کردن در موى سر، مضمضه و استنشاق است «1». اما آنچه در بدن است عبارت است از: ختنه کردن، زدودن موى زیر شکم، زدودن موى زیر بغل‏ها، گرفتن ناخنها و طهارت گرفتن.
105) حضرت رضا علیه السّلام فرمود: بر شما باد به سنّتهاى روز جمعه و آن هفت چیز است: آمیزش با همسران، شستن سر و محاسن با گل ختمى، گرفتن شارب، گرفتن ناخن‏ها، عطر زدن «2».
106) تکرار روایت 102) است.
107) تکرار روایت 99) است.
108) امام صادق علیه السّلام فرمود: صلوات فرستادن بر محمّد و آل محمّد در روز جمعه هزار مرتبه، و در غیر روز جمعه صد مرتبه از سنّت است .