آیا پیامبر اصحاب را لعن می کرده اند؟

پیامبر و لعن فلان و فلان


در روایات اهل سنت هست که پیامبر سه نفر رو لعن کردند.

شنیدم که پیامبر اکرم در نمازشان چنین فرمودند: خدایا لعن کن حارث بن هشام را؛ خدایا لعن کن سهیل بن عمرو را ؛ خدایا لعن کن صفوان بن امیه

مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 2 - ص 93

قال سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول اللهم العن فلانا اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن سهیل بن عمرو اللهم العن صفوان بن أمیة

اما جالب اینجاست اسامی اشخاص در روایات بعدی جای خویش را به ((فلان)) و ((فلان)) داد.

مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 2 - ص 147

سمع رسول الله صلى الله علیه وسلم إذا رفع رأسه من الرکوع فی الرکعة الآخرة من الفجر یقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا

سایر اسناد حدیث تحریف شده

مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 2 - ص 255

سنن الدارمی - عبد الله بن بهرام الدارمی - ج 1 - ص 374

صحیح البخاری - البخاری - ج 5 - ص 35

صحیح البخاری - البخاری - ج 8 - ص 155

سنن النسائی - النسائی - ج 2 - ص 203

السنن الکبرى - البیهقی - ج 2 - ص 197

السنن الکبرى - البیهقی - ج 2 - ص 198

فتح الباری - ابن حجر - ج 8 - ص 170

عمدة القاری - العینی - ج 17 - ص 155

تحفة الأحوذی - المبارکفوری - ج 2 - ص 463

تحفة الأحوذی - المبارکفوری - ج 8 - ص 282

الجهاد - عبد الله بن المبارک - ص 90

السنن الکبرى - النسائی - ج 1 - ص 226

السنن الکبرى - النسائی - ج 6 - ص 314

صحیح ابن خزیمة - ابن خزیمة - ج 1 - ص 315

صحیح ابن حبان - ابن حبان - ج 5 - ص 325

المعجم الأوسط - الطبرانی - ج 6 - ص 373

المعجم الکبیر - الطبرانی - ج 12 - ص 216

تنقیح التحقیق فی أحادیث التعلیق - الذهبی - ج 1 - ص 223

نصب الرایة - الزیلعی - ج 2 - ص 151

تغلیق التعلیق - ابن حجر - ج 4 - ص 108

تغلیق التعلیق - ابن حجر - ج 4 - ص 191

کنز العمال - المتقی الهندی - ج 2 - ص 379

تفسیر القرآن - عبد الرزاق الصنعانی - ج 1 - ص 132

چند سوال از برادران و خواهران اهل سنت دارم:

الف: اگر واقعا این روایات همان روایت هست چرا اسامی حذف شده است و تحریف کرده اید؟

ب: اگر این اشخاص در این روایات نیست. پس میشه بفرمایید این اشخاص که رسول الله لعنشان کرده اند چه کسانی هستند؟

ج: مگر اینها صحابی نبودند؟ چرا لعن شدند؟