زندانهای عربستان از زندانهای اسرائیل بدترند!

ناصر بن نایف الهاجرى که به مدت 2 سال و نیم در زندان " الملز " واقع در ریاض پایتخت عربستان زندانى بود افزود :هرگز تصورش را نیز نمیکردم که آن رفتار وحشیانه را در یک دولت اسلامى ( به قول خودش ) مشاهده کنم.

الهاجرى در گفتگو با خبرنگار پایگاه اینترنتى " حقوق و آزادیها "، افزود: من تا کنون دلیل و اتهام زندان شدنم را نمیدانم.

من اواخر سال2007 م ، هنگام سفر به عربستان براى اداى فریضه حج بازداشت و به زندان " الملز " روانه شدم .وى در ادامه صحبتهایش " الملز " را بدتر از گوانتانامو خواند و افزود:تا این ساعت دلیل بازداشت و اتهام وارده بر من را نمیدانم و در طول 2 سال و نیم بازداشت، هیچ قاضى به پرونده من رسیدگى نکرده و هیچ یک از مقامات قضائى اتهام بازداشت مرا اعلام نکرده اند .

الهاجرى مقامات سلطنتى عربستان سعودى را به شکنجه در زندان متهم کرد . در نتیجه وارد آمدن ضربه اى محکم به سر الهاجرى سر وى ورم کرده و درنتیجه نبود امکانات پزشکى در زندان این ورم که به خونریزى انجامیده بود به بیمارى سرطان تبدیل شد .

الهاجرى گفت :مقامات سلطنتى عربستان بدلیل اینکه میترسیدند بخاطر بیمارى ام در زندان جان خود را از دست دهم حکم آزادى مرا صادر کردند .

وى در ادامه روشهاى شکنجه در زندان الملز را وحشیانه اعلام کرد و افزود: از نمونه هاى شکنجه در این زندان ، بیدار نگه داشتن زندانى به مدت 5 روز و گاهى یک هفته که به نظر من این خود بدترین شکنجه است که زندانى راضی میشود به بدترین شکل شکنجه شود ولى در مقابل، به وى اجازه خواب بدهند .

زندان شدن در سلول انفرادى به مدت 9 ماه،از دیگر روشهاى شکنجه در این زندان بشمار مى آید.

این زندانیان بدترین فشارهاى روحى را متحمل میشوند . زیرا بدلیل نزدیکى این سلولها به محل شکنجه زندانیان و شنیدن فریادهاى شکنجه شدگان در این 9 ماه، یک افسردگى همراه با فشار روحى زندانیان را همراهى میکند .

الهاجرى در مورد حقوق بشر در عربستان با پوزخندى جواب داد : اصلاً در عربستان مگر حقوق بشر وجود دارد ؟! . وى گفت: زندانیان اسرائیل از حقوق بیشترى نبست به زندانیان عربستان برخوردارند .

الهاجرى اعلام کرد من با تعداد زیادى از مؤسسه ها و نهادهاى حقوقى تماس گرفته و زندان شدنم را بدون هیچگونه اتهام و نیز بیمارى لاعلاجى که با آن روبرو شده ام را با آنها بازگو کردم . وى از مقامات سلطنتى کویت خواست تا همانند دیگر کشورها از حقوق وى دفاع کنند. وى در آخر افزود: شاید این اقدام من به ضررم تمام شود ولى این کار اداى دینى است به تمام زندانیان کویتى که به بدترین شکل در زندانهاى عربستان شکنجه میشوند .