استفتائات کسانی که ازدواج با آنان حرام است

1389,09,23 ساعت 04:16


- عدم محرمیت داماد به زن پدر

آیا زن پدر به داماد محرم می باشد در حالی که فرزند را بعد از شیر خوارگی مادری کرده است ؟
داماد به زن پدر محرم نیست.
2- ازدواج با خواهر همسر در زمان حیات همسر
در چه صورت انسان میتواند با حفظ همسر دائم خود خواهر او را که از شوهرش طلاق گرفته را به عقد موقت خود در آورد؟
در هیچ صورت نمی توان با حفظ همسر، با خواهر وی ازدواج کرد.
3- حرمت ازدواج خواهر مفعول بر شخص لواط کننده
آیا ازدواج با خواهر دو شخص لواط کننده برای یکدیگر در سن نوجوانی در هر صورت حرام است یا اینکه شرایطی دارد؟
تنها خواهر مفعول بر شخص فاعل حرام است. آن هم در صورتی که فاعل بالغ باشد و دخول حاصل شده باشد.
4- حرمت ابدی مادر و مادربزرگ زن
آیا اگر مرد زن دیگری بگیرد باز هم مادر و مادر بزرگ زن فوت شده قبلی اش،تا ابد با او محرمند ؟
آری محرم هستند.
5- ازدواج همزمان با دو خواهر
حکم ازدواج همزمان با دو خواهر چیست؟
حرام است.
6- آگاهی از مسلمان نبودن همسر بعد از عقد
اگر زن بعد از ازدواج بفهمد شوهرش مسلمان نیست، حکمش چیست؟
نمى تواند با او زندگى کند و ازدواجش باطل است.
7- ازدواج غیر سید با زن سیده
آیا ازدواج غیر سیّد با زن سیّده جایز است؟ چون بعضى معتقدند که در ازدواج کفو بودن شرط است و سیّده با غیر سیّد کفو نیست و ثانیاً اگر احتمال درگیرى باشد حکم مسأله چیست؟
جایز مى باشد و در زمان ائمّه معصومین(علیهم السلام) فراوان بوده است ولى اگر خطر درگیرى باشد از آن صرف نظر کنید.
8- شک در بلوغ لواط کننده
شخصى با پسرى لواط کرده است ولى شک دارد که در زمان این عمل بالغ بوده یا نه، آیا ازدواج او با خواهر یا دختر یا مادر آن پسر جایز است؟
در صورتى که فاعل، مشکوک البلوغ باشد، خواهر و مادر و دختر آن پسر بر او حرام نمى شود.
9- زنا با زن شوهردار
دخترى در ایّام عقد با یک نفر زنا کرده است، شوهرش که فعلا صورت عقدش معلوم نیست، او را طلاق داده و بعد از طلاق، زانى این دختر را عقد کرده است آیا این عقد شرعاً درست است؟
در صورتى که عقد قبلى با رضایت انجام شده و صحیح بوده و زنا با زن شوهردار واقع شده، آن دختر بر زانى حرام ابدى است (بنابر احتیاط واجب).
10- ازدواج با دختری که مقید به مسائل شرعی نیست
آیا ازدواج با دخترى که به ظاهر مسلمان است ولى اهل نماز نیست، مثل ازدواج با کافر است؟
این ازدواج جایز است ولى باید تدریجاً او را دعوت به انجام واجبات نمود.
11- ازدواج با زنی که در عده است
اگر مردى با زنى که در عدّه است از روى جهل به مسأله ،عقد دائم یا موقّت بخواند، آیا این زن بر او حرام ابدى مى شود؟ حکم صورت عمد را نیز بیان فرمایید؟
در دو صورت حرام ابدى مى شود یکى آن که ازدواج و دخول کند هرچند از روى جهل باشد دوّم آن که آگاهانه ازدواج کند، هر چند دخول ننماید.
12- ازدواج با خواهرزاده زن مطلقه
آیا جایز است خواهرزاده زن مطلقه اى را که در عدّه طلاق رجعى است بدون اجازه خاله مطلقه اش صیغه کرد؟
بدون اذن او جایز نیست، مگر بعد از گذشتن عدّه.
13- دختر زن مطلقه فرد از شوهر دیگر
اگر زید زنش را طلاق دهد و آن زن بعد از طلاق و عدّه، با فردى دیگر ازدواج کند و از این ازدواج دخترى متولّد شود، آیا زید مى تواند بعد از رسیدن آن دختر به سنّ ازدواج با او ازدواج کند؟
دختر زن انسان از شوهر دیگر با او محرم است (به شرط دخول با آن زن) و فرقى میان دخترانى که قبل از نکاح و بعد از طلاق متولّد شده اند نیست.
14- دختران زنی که فرد با او نزدیکی کرده است
مردى زنى را براى مدّت کوتاهى صیغه کرده، بعد از انقضاى مدّت، محرمیّت بین مرد با دختر زنى که صیغه شده باقى است ـ چه زن زنده باشد یا فوت کرده باشد ـ آیا نسبت به دختر دختر این زن و همچنین هر چه پایین رود، نیز محرمیّت باقى است؟
چنانچه با آن زن نزدیکى کرده باشد دختران آن زن مطلقاً براو حرامند.
15- عروس و داماد
شخصى پس از فوت همسرش دوباره ازدواج کرده و مادرزن اوّل او نیز دوباره ازدواج کرده است، آیا هنوز با مادر زن اوّل محرم است؟ در صورت طلاق چطور؟ اگر پسر کسى بمیرد و عروس او شوهر دیگرى کند یا عروسش طلاق بگیرد و با دیگرى ازدواج کند، آیا باز هم به پدر شوهر اوّل محرم است؟
مادر زن در هر حال محرم است و عروس هم در هر حال به پدر شوهر محرم است.
16- زنا در عده عقد موقت
زنا در عدّه عقد موقّت چه حکمى دارد؟ آیا موجب حرمت ابدى مى شود؟ فتواى امام(قدس سره) در این مورد چیست؟
زنا در عدّه متعه مسلّماً حرام است، ولى موجب حرمت ابدى آن زن نمى شود بنابراین اجراى صیغه عقد پس از گذشت عدّه اشکال ندارد و فتواى امام(رحمه الله) در تحریرالوسیله و توضیح المسائل نیز همین است.
17- ازدواج همزمان با دو خواهر ناتنی و رضاعی
خواهشمند است بفرمایید حکم قرآنی : ( و لا تجمعو بین الاختین ) ناظر بر خواهران تنی است و یا عام بوده و شامل خواهران ناتنی و رضاعی نیز میشود؟
تفاوتی نمی کند.
18- ازدواج مرد با زنی که قبلا با او زنا محصنه کرده است
لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1ـ اگر کسى با زن شوهردار زنا کند، ازدواج با آن زن بعد از طلاق یا فوت شوهرش چه صورت دارد؟

2ـ آیا فرقى بین دخول در قُبل و دُبر هست؟

3ـ آیا صورت علم به مسأله و جهل به آن تفاوتى دارد؟

4ـ اگر ازدواج صورت بگیرد و صاحب اولاد شوند، حکم چیست؟
جواب 1 تا 4: ما دلیلى بر حرمت نیافته ایم; لذا در صورتى که ازدواج کرده باشند ازدواج آنهارا بر هم نمى زنیم. ولى اگر ازدواج نکرده باشند، مى گوییم احتیاط کنند. و فرقى بین علم و جهل، و دخول از طرفین نیست.
19- ازدواج با خواهر خنثی مشکله ای که با او نزدیکی کرده
چنانچه شخصى با خنثاى مشکل عمل شنیع از قُبل یا دُبر انجام دهد، یا خنثاى مشکل با شخصى این کار را بکند، وضعیّت حرمت نزدیکان آنها بر دیگرى چگونه خواهد بود؟
در مواردى که حرمت مشکوک شود; بنابر حلّیت مى گذارند.
20- شیر دادن کودک توسط مادر زن
زن و شوهرى به مسافرت رفته، و فرزند شیرخوار خود را به مادر آن زن مى سپارند. او از شیر خود یک ماه تمام به آن بچّه شیر مى دهد. با توجّه به این که تمام شرایط نشر حرمت حاصل شده، طبق فتاواى موجود، دامادش بر دخترش، نامحرم است، و باید از یکدیگر جدا شوند. لطفاً بفرمایید:

اوّلا: اگر مادر زن به کلّى نسبت به این حکم جاهل بوده، چه صورتى دارد؟

ثانیاً: در فرض ایجاد حرمت، اگر دختر با شوهرش همبستر شود و فرزندى منعقد گردد، چه حکمى دارد؟
طبق فتواى اخیر ما این زن به شوهرش حرام نمى شود. هر چند خالى از کراهت نیست.
21- محرمیت پسر با همسران موقت قبلی پدر
فردی چند سال پس از اتمام مدت عقد ازدواج موقت با زن دیگری ازدواج دایم میکند و از او صاحب اولاد پسر میشود. این پسر به همسر قبلی موقت پدرش محرم است یا خیر؟
آری، با او محرم است.
22- زنی که در عدّه وفات با مرد دیگری ازدواج کرده
زنی در عده وفات بوده و از روی ندانستن مسئله ازدواج کرده است. حال پس از سه سال متوجه مسئله شده درحالیکه از این ازدواج فرزندی هم دارد. وظیفه ی ایشان چیست؟
اگر صیغه عقد را خودشان خوانده اند به یکدیگر حرام ابد هستند و باید از هم جدا شوند و اگر خودشان نخوانده اند باید از نو صیغه عقد را بخوانند و اشکالی ندارد.
23- حرمت خواهر و دختر کسی که لواط داده بر لواط کننده
اگر کسی با پسر عمویش لواط کرده باشد آیا میتواند با خواهر او ازدواج کند؟
مادر، خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است، در صورتیکه لواط کننده بالغ باشد و دخول انجام شده باشد.
24- شک در بلوغ لواط کننده
شخصى با پسرى لواط کرده است ولى شک دارد که در زمان این عمل بالغ بوده یا نه، آیا ازدواج او با خواهر یا دختر یا مادر آن پسر جایز است؟
در صورتى که فاعل، مشکوک البلوغ باشد، خواهر و مادر و دختر آن پسر بر او حرام نمى شود.
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo