مناجات خدا با عیسی بن مریم

اى عیسى منم پروردگار تو و پروردگار پدرانت نامم یگانه است و منم یکتا که هر چیزى را تنها آفریدم و هر چیز ساخته منست و همه بسوى من برگردند.
اى عیسى توئى مسیح بفرمان من، و تو از گل آفرینش کنى باجازه من، و تو مرده‏ها را زنده کنى بسخن من، تو شیفته درگاهم باش، و از من بترس که پناهى از من نیابى جز خود من.
اى عیسى بتو سفارش کنم سفارش آنکه از مهربانى دلسوز تو است تا سزاوار پیوست با من شوى بوسیله اینکه شادى مرا بجوئى، تو در بزرگى، و در خردى برکت داده شدى هر جا بودى برکت یافتى من گواهم که تو بنده من و زاده کنیز منى، با نافله‏ها بمن نزدیک شو، و بر من توکل کن تا تو را کفایت کنم، و دنبال دیگرى مرو تا تو را ترک کنم.
اى عیسى بر بلا صبر کن و بقضاء راضى باش، و بمانند شادمانى من بخودت باش زیرا شادمانیم اینست که اطاعت شوم و نافرمانى نشوم.
اى عیسى ذکر مرا بزبانت زنده دار، و دوستى مرا در دلت بپرور.
اى عیسى در هنگامه‏هاى غفلت بیدار باش، و لطائف دانش و پند را محکم و استوار نما و براى من بخلقش بیاموز.
اى عیسى راغب و راهب باش و دلت را با ترس من بکش.
                        تحف العقول-ترجمه کمره‏اى، متن، ص: 529
اى عیسى شب را براى جستجوى رضایم در نظر دار، و روزت را براى روز نیازت روزه دار. اى عیسى تو مسئولى پس به ناتوان رحم کن چنان که من تو را رحم نموده‏ام و بر یتیم زور مگو.
اى عیسى در هر جاى خلوت بر خود گریه کن و بمواقیت نمازها گام بردار، و لذت نطق بذکر مرا بمن بشنوان زیرا من با تو خوب کردم.
اى عیسى چه بسیار مردمى را که بگناه گذشته آنان هلاک کردم و تو را از آنها نگهداشتم.
اى عیسى با ناتوان مدارا کن، و دیده نارسایت را بآسمان بر آور و مرا بخوان، زیرا من بتو نزدیکم و نامم را مبر مگر بزارى بدرگاهم، و با توجه کامل زیرا هر گاهم چنین بخوانى تو را اجابت کنم.
اى عیسى متمرد بنافرمانى بر من تو را نفریبد که روزى مرا میخورد و دیگرى را میپرستد سپس هنگام گرفتارى مرا میخواند و من او را اجابت میکنم باز میگردد بهمان وضعى که بوده، آیا بمن تمرد میکند یا بخشمم تعرض میکند، بخودم سوگند خوردم که چنانش بگیرم که نجاتى نداشته باشد، و جز من پناهى نداشته باشد، از آسمان و زمین من کجا میگریزد.
اى عیسى بستمکاران بنى اسرائیل بگو مرا دعا نکنید در صورتى که حرام زیر دامن خود دارید و در خانه‏هاى شما بتها است، زیرا من قسم خوردم دعا را اجابت کنم و اجابت دعاى آنان لعن بر آنها است تا از هم جدا شوند.
اى عیسى لذت ناپایدار و خوشى زایل چه خوبى دارند.
اى پسر مریم اگر چشمت مى‏دیدى آنچه را براى دوستان خوبم آماده کردم دلت آب میشد و روحت‏
                        تحف العقول-ترجمه کمره‏اى، متن، ص: 530
از شوق بدان پرواز میکرد. بمانند سراى آخرت سرائى نیست که در آن همسایه نیکانى و فرشته‏هاى مقرب در آنجا بآنها در آیند، و از هراسهاى روز رستاخیز در آن آسوده‏اند، خانه‏اى که نعمتش دیگرگون نشود و از اهل آن زائل نگردد. اى پسر مریم در باره آخرت با همگنان رقابت کن زیرا نهایت آرزوى متمکنانست و خوش منظر است، خوشا بر تو اى پسر مریم اگر تو براى آن کار کنى و بهمراه پدرانت آدم و ابراهیم در جنات نعیم باشى، و از آن بدلى و نقل مکان نجوئى، با پرهیزکاران این چنین کنم.
اى عیسى بسوى من گریز بهمراه هر که از دوزخ پر شراره و پر از غل و شکنجه میگریزد که هرگز نشاطى در آن در نیاید و غمى از آن بر نیاید، بمانند پرده‏هاى تاریک شب تار است، هر که از آن نجات یابد کامیاب شود، آن خانه زورگویان و سرکشان ستمکار و هر سخت‏دل تندخو است.
اى عیسى چه بد خانه‏ایست براى هر که بدان اعتماد کرده، و چه بدقرارگاهى است خانه ستمکاران، من تو را از خودت بر حذر دارم بمن آگاه باش.
اى عیسى هر جا باشى مرا منظور دار و گواه باش که منت آفریدم و تو بنده منى، و من تو را صورتگرى کردم و بزمین فرود آوردم.
اى عیسى خود را از شهوتهاى هلاکت بار ببر، و از هر دلخواهى که از منت دور کند دورى کن، و بدان که تو در مقام رسول امین من هستى و باید از من در حذر باشى.
                        تحف العقول-ترجمه کمره‏اى، متن، ص: 531
اى عیسى منت با کلام خود آفریدم، و مریمت بفرمان من زاد که بدو فرستادم روح خود جبرئیل امین یکى از فرشته‏هایم را تا تو زنده بر زمین راه میروى، و همه اینها را از پیش دانستمى. اى عیسى اگرت من خشم کنم رضاى دیگرانت سود ندهد، و اگر از تو خشنود شوم خشم خشم کنها زیانت ندارد.
اى عیسى مرا پیش خود یاد کن و در بر مردم یاد کن تا در بر جمعى بهتر از آدمیزاده‏ها یادت کنم.
اى عیسى مرا چون غریق بى‏فریادرس بخوان.
اى عیسى بمن سوگند دروغ مخور تا عرشم از خشمم بلرزد، دنیا کوتاه عمر و دراز آرزو است، و در بر من خانه‏ایست بهتر از آنچه گرد آورند.
اى عیسى چه گونه خواهید کرد آنگاه که براى شما کتابى برآورم که بحق گویا است و شماها خود باسرار نهانتان گواهى دهید، و بهمه کارهائى که بدان عمل کرده‏اید.
اى عیسى بستمکاران بنى اسرائیل بگو روى خود را شسته‏اید و دل خود را چرکین کرده‏اید، آیا بمن غره هستید یا بر من دلیرى میکنید، براى مردم این دنیا خود را خوشبو میکنید و درون شما در بر من چون مردار گندیده است، گویا شماها مردمى مرده هستید.
اى عیسى بآنان بگو ناخن خود را از کسب حرام بچینید، و گوشهاى خود را از ذکر ناهنجار ببندید، و از دل بمن روآورید من ظاهر شما را نمیخواهم.
                        تحف العقول-ترجمه کمره‏اى، متن، ص: 532
اى عیسى بکار خوب خوش باش که براى من خشنودیست، و ببدکردارى گریه کن که زشتى است آنچه را دوست ندارى با تو کنند با دیگرى مکن، اگرت کسى سیلى بگونه راست زد گونه چپ را هم باو بده، بمهرورزى تا توانى بمن نزدیک شو، و از نادانها رو گردان. اى عیسى خوش کرداران را رهنما باش و با آنها همکارى کن، و گواه آنها شو، و بستمکاران بنى اسرائیل بگو اى هم آغوشان بد اگر دست باز بگیرید بصورت میمونها و خوکهایتان درآورم.
اى عیسى بستمکاران بنى اسرائیل بگو حکمت از ترس من گریانست و شما خندان ناسزا میگوئید آیا برات آزادى از من دارید؟ یا از عذابم در امانید؟ یا بکیفرم میگرائید؟ بخودم سوگند شما را براى آیندگان مثل و عبرت سازم.
سپس اى زاده مریم بکر بتول تو را سفارش کنم در باره سید رسولان و دوستم احمد (ص) صاحب شتر سرخ مو و چهره درخشان که بنور تابانست آن پاکدل سخت نبرد، باحیاء ارجمند که رحمت جهانیان و آقاى آدمیزادگانست در روزى که مرا ملاقات کند از همه پیشتازان نزد من گرامیتر، و از همه فرستادگان بمن نزدیکتر است. آن عربى مکتب ندیده آنکه بدین من پاى بند است، و براى من شکیبا. با مشرکان براى دفاع از دین من بجنگد، بتو سفارش کنم که گزارش او را ببنى اسرائیل بدهى، و بآنان فرمائى تا او را باور دارند، و باو بگروند و از او پیروى کنند، و او را یارى دهند- گفت: معبودا او کیست که این اندازه‏اش باید بپسندم؟ فرمود: او مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ است بسراسر مردم و مقامش بمن از همه نزدیکتر،
                        تحف العقول-ترجمه کمره‏اى، متن، ص: 533
و شفاعتش نقدتر است، خوشا بروى در پیغمبرى و خوشا بر امتش که مرا بروش او ملاقات کنند، همه اهل زمین سپاسش گویند، و اهل آسمان برایش آمرزش جویند، امین است با برکت و پاک، بهترین باقیماندگانست نزد من، در آخر الزمان آید که آسمان درهاى رحمت خود را بگشاید، و زمین شکوفان گردد تا برکت خود را بنمایند، و بر هر چه دست خود نهد برایشان پر برکت کنم، همسر بسیار دارد و فرزند کم آرد. اى عیسى بهر چیزت که بمن نزدیک کند رهنمائى نمودم، و از هر چه‏ات از من دور کند نهیت کردم تو براى خود خیراندیشى کن.
اى عیسى دنیا شیرینست، و منت در آن بکار گماشتم پس از آنچه‏اش که تو را برحذر داشتم دورى کن، و از آن آن را بر گیر که براى زندگى سهل و ساده بتو دادم.
اى عیسى بکردارت چنان بنگر که بنده گنهکار خطاکارى نگرد، در کردار دیگرى ننگر، در دنیا زاهد باش و در آن ترسان مباش تا نابود شوى.
اى عیسى بخردى کن و اندیشه نما و ببین در اطراف زمین چگونه بوده است سرانجام ستمکاران.
اى عیسى هر چه‏ات وصف کردم اندرز است و همه گفتارم برایت حق (و پند) است و من خود حق آشکارکننده‏ام براستى میگویم اگرم پس از اعلام نافرمانى کنى در برابرم دوست و یارى ندارى.
اى عیسى دلت را با ترس از من بپرور و بزیردستت بنگر و ببالا دست خود منگر، و بدان که سر هر
                        تحف العقول-ترجمه کمره‏اى، متن، ص: 534
هر خطاء و گناه دوستى دنیا است، آن را دوست مدار که منش دوست ندارم.
اى عیسى دلت را با من پاک کن، و در خلوتها بسیارم یاد کن، و بدان که خشنودیم اینست که با بیم و طمع بدرگاهم رو کنى، در این باره زنده باش و مرده مباش.
اى عیسى بمن شرک میاور و از من برحذر باش و بتندرستى فریب مخور و خود را رشک خور مساز زیرا دنیا چون سایه گذرا است، و آنچه از آن رو کند چنانست که پشت کرده، تا توانى در کارهاى خوب رقابت کن و با حق باش و گرچه قطعه قطعه شوى و در آتش بسوزى، پس از شناسائى بمن کافر مشو و با نادانان همراه مگرد، زیرا هر چیزى با چیزیست (که بدان آمیزد).
اى عیسى برایم از دو چشمت اشک بریز و دلت خاشع باشد.
اى عیسى در حال سختى از من فریادرسى بخواه زیرا من بداد گرفتاران رسم و بیچارگان را اجابت کنم، و منم ارحم الراحمین.